Konkurs Literacki

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie pt.

 

„U nas za stodołą” – edycja II

 

Organizator:

Fundacja Ku Przeszłości

 

Współorganizatorzy:

 

Gminne centrum kultury, sportu i turystyki w Wojsławicach.

Wydawnictwo Fabryka Słów sp. z o.o.

Grupa wydawnicza Słowo: Super tydzień Chełmski, Radio Bon-Ton.

 

Cele konkursu:

 

-Propagowanie twórczości literackiej eksplorującej tematykę wiejską.

-Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.

-Rozwijanie zainteresowania fantastyką i folklorem polskiej wsi.

-Promowanie  młodych talentów i debiutantów.

 

Wytyczne:

 

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi.

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości, wyznania i miejsca zamieszkania. Obligatoryjnymi  kryteriami zakwalifikowania do konkursu są: dostosowanie do tematu, zachowanie wymaganej objętości, przesłanie utworu w wyznaczonym terminie, oraz stworzenie utworu w języku polskim.

 

Prace przesyłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej ani elektronicznej. Prace konkursowe nie powinny przekraczać 30 tyś znaków (wliczając spacje)(ok. 15-20 stron znormalizowanych. Jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory.

 

Prace należy przesłać w wersji papierowej, w 4 egzemplarzach na adres: Fundacja ku Przeszłości ul. Krasnystawska 81 22-120 Wojsławice.

 

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.

 

Prace należy nadsyłać do dn. 30 maja 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie skutki mogące z tego wyniknąć.

 

Opowiadania należy podpisać podając: imię i nazwisko autora, wiek  oraz adres dla korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail. Wszelkie podane dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu.

 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Jakuba Wędrowycza 20-21-22 Lipca 2018 roku.

 

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II i III nagrody, nagrody specjalnej, oraz 5 wyróżnień. W przypadku pojawienia się dobrych tekstów o zbliżonych walorach dopuszczalne jest przyznanie nagród równorzędnych.

 

Specjalną  nagrodą będzie publikacja w jednym ze zbiorów opowiadań Andrzej Pilipiuka wydawanym przez wydawnictwo Fabryka Słów.  Nagroda zostanie przyznana po zaakceptowaniu utworu przez wydawcę.

 

Utwór który zdobędzie pierwsze miejsce ukaże się drukiem na lamach gazety  Super Tydzień Chełmski i odczytany w Radio Bon-Ton.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i książki ufundowane przez Fundację ku Przeszłości oraz sponsorów konkursu. 

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac w postaci niskonakładowej broszury lub książki. Autorom zapewnione zostaną egzemplarze autorskie. Koszt druku i niezbędnych prac redakcyjnych poniosą organizatorzy.

 

 Autorzy zachowują pełne prawa – po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów utwory mogą być swobodnie publikowane w czasopismach, antologiach lub internecie. 

 

 Kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane w oparciu o przepisy prawa autorskiego.